Narozeniny


Obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČO: 00240125 Vás žádá o poskytnutí následujících osobních údajů a o poskytnutí souhlasu na jejich zpracování:

Jméno a příjmení

Datum narození

Narozeniny

Souhlas je udělen na 10 let

Prohlašuji, že jsem subjektem osobních údajů, které jsem vyplnil na tomto formuláři, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé, a že odesláním tohoto formuláře poskytuji společnosti Obec Čestlice, Pitkovická 290, 251 01 Čestlice, IČO: 00240125 (dále jen správce), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro účely:

 1. gratulace a předání dárku k výročí narozenin občanů nad 65 let (souhlas je udělen na dobu 10 let)

Souhlas uděluji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to na dobu uvedenou u souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.

Jsem si vědom, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne účastníkovi na vyžádání, a to manuálně i automatizovaně, a že osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Odesláním tohoto tohoto formuláře prohlašuji, že jsem si vědom všech svých povinností a práv ohledně zpracování osobních údajů, zejména práv:

 1. na odvolání souhlasu,
 2. na přístup k osobním údajům,
 3. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,
 4. o právu požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 5. požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
 6. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně,
 7. na omezení zpracování osobních údajů,
 8. na přenositelnost údajů,
 9. na právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků,
 10. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že si jsem si vědom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.