Zasílání informačních SMS z obce


Vážení občané,

na tomto formuláři můžete registrovat Vaše mobilní číslo pro odběr infromačních SMS z naší obce. Abychom mohli SMS lépe směřovat, žádáme Vás i poskytnutí Vašeho jména a adresy. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat, poskytnuté osobní údaje změnit apod.

Obecní úřad Senohraby

Číslo mobilního telefonu

Jméno a příjmení

Adresa

Souhlas se zasíláním informačních SMS

Souhlas je udělen na 10 let

Prohlašuji, že jsem fyzickou osobou (dále jen subjekt údajů), jejíž osobní údaje zde uvádím a zároveň prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře poskytuji obci Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby, IČO: 00240737, Obecní úřad Senohraby (dále jen správce), coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro účely

zasílání informačních SMS zpráv.

Souhlas je udělen dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to na dobu uvedenou u souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne účastníkovi na vyžádání, a to manuálně i automatizovaně.

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Prohlašuji, že jsem si vědom svých práv, zejména práv:

  1. na odvolání souhlasu
  2. na přístup k osobním údajům,
  3. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  4. o právu požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
  5. požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
  6. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně,
  7. na omezení zpracování osobních údajů,
  8. na přenositelnost údajů
  9. na právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
  10. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále prohlašuji, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.